- Liên kết với Trung tâm tư vấn để kịp thời tư vấn về tâm lý, tình cảm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

   LIÊN ĐOÀN  LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI

    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP QUẢNG NGÃI

 
 
 

Số :        /GM-LĐLĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

T.P Quảng Ngãi, ngày      tháng     năm 2017

 

GIẤY MỜI

Dự Lễ trao tặng Kỷ niệm chương

Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và khen thưởng tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

____

 

                   Kính gửi:     ……………………………………………………………

                                      ……………………………………………………………

 

 

          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức buổi Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ khối Giáo dục Thành phố năm học 2016 – 2017.

1. Thành phần mời dự:

* Liên đoàn Lao động Tỉnh:

- Đại diện Thường trực Liên đoàn Lao động Tỉnh,

- Đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh,

- Đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Liên đoàn Lao động Tỉnh.

* Thành phố:

- Đại diện Thường trực Thành ủy,

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy,

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy,

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố,

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố,

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố,

- Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố,

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ Thành phố,

- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố;

- Đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở có cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở;

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”,

- Đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ khối Giáo dục Thành phố năm học 2016 – 2017.

- Phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí.

2. Thời gian: 7h30 ngày 15/9/2017 (Sáng thứ Sáu).

3. Địa điểm: Hội trường trạm khách T50 (đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi).

4. Trang phục:

- Cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ khối Giáo dục Thành phố năm học 2016 – 2017:  Nam mặc áo sơ mi trắng, cà vạt; Nữ mặc trang phục áo dài truyền thống.

- Cán bộ chuyên trách Công đoàn mặc đồng phục Công đoàn.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ngãi rất mong đại biểu sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Lễ được thành công./.

Nơi nhận:          

- Như thành phần mời dự;

- Lưu.                          

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Thanh Tuấn

Ban giám hiệu Trường Mầm non Nghĩa An